SEAL UP Σφραγιστικό Τσιμέντου 1LT

13.50

Περιγραφή

SEAL-UP (σφραγιστικό τσιμέντου)

Το Seal Up από τη Chromodomi είναι ένα υδατοδιαλυτό, ενός συστατικού διάλυμα υδρύαλου, το οποίο δρα σαν ενισχυτικό και σκληρυντής σε επιφάνειες και δάπεδα από σκυρόδεμα.

Διεισδύει στους πόρους των επιφανειών και αντιδρά χημικά με το διαθέσιμο ασβέστη, πυκνώνοντας και σκληραίνοντας την επιφάνεια από μέσα.

Το Seal Up αφήνει μια μόνιμη, σκληρή επιφάνεια χωρίς σκόνη βελτιώνοντας την αντοχή και την σκληρότητά της.
Δημιουργεί ένα διάφανο χωρίς γυαλάδα φιλμ το οποίο θα μειώσει την αλλοίωση που προκαλείται από την συνεχόμενη τριβή δίνοντας ζωή στην επιφάνεια!

Ιδανικό για τσιμεντένια άβαφα βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα αποθήκης, καινούρια ή παλιά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση και αποφύγετε να εφαρμόσετε σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%.
Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς να απαιτείται καθάρισμα.
Μετά την εφαρμογή φροντίζουμε να μην υπάρχει περίσσια ποσότητα υλικού, απομακρύνοντας το με μία ρακλέτα ή με στεγνό πανί.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
– Πινέλο
– Ρολλό

ΑΠΟΔΟΣΗ
6 – 8m2 / Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Προϊόν έτοιμο προς χρήση.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-3 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SEAL UP
Έκδοση 1η – Ημερομηνία έκδοσης: 07-02-20

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης
1.1
Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 04-ΣΤΣ
Κωδικός φόρμουλας: 04-ΣΤΑ-00, ΤΠ-2
1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Σκληρηντικό-στεγανωτικό επιφάνειας σκυροδέματος-μπετόν
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57022, ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ. 2310-796663, FAX 2310-723147
ΤΗΛ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΗΣ: 6972-547695 (ΓΚΑΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1
Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ερεθισμός οφθαλμών κατηγορίας 2
Ερεθισμός δέρματος κατηγορίας 2
2.2 Στοιχεία επισήμανσης


Προειδοποιητικές λέξεις: Προσοχή
ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:-
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:
Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:-
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:
Ρ102: Μακριά από παιδιά.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:210-7793777.
ΑΛΛΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
Κατηγορία προϊόντος A/η (Υ) ‘Συνδετικά αστάρια’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
% κ.β. ΑΡ. ΕΓΓΡ. REACH ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Α: EINECS Nr
B: CAS Nr
Άλας καλίου πυρτικού καλίου Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 Η319
STOT RE 3 H335 10-20 A=215-199-1
B=1312-76-1
Υδροξείδιο του λιθίου Skin Corr. 1B H314
Acute Tox. 4 H302 0.5-1.5 Α=215-183-4
Β=1310-65-2

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές πληροφορίες : Δεν αναμένεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία όταν χρησιμοποιείται κάτω από κανονικές συνθήκες.
Εισπνοή : Μεταβείτε σε χώρο με φρέσκο αέρα. Αν δεν γίνει ταχεία ανάνηψη, μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή.
Επαφή με το δέρμα : Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Ξεπλένετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, και συνεχίστε το πλύσιμο με νερό και σαπούνι, εάν υπάρχει. Αν επιμένει το κοκκίνισμα, το πρήξιμο, ο πόνος ή / και οι φυσαλίδες μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για πρόσθετη θεραπευτική αγωγή.
Επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε το μάτι με άφθονες ποσότητες νερού. Αν εμφανισθεί επίμονος ερεθισμός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.
Κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό: μεταβείτε στο πλησιέστερο
νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή. Αν ο εμετός προκληθεί αυθόρμητα, κρατήστε το κεφάλι χαμηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση. Αν κάποιες από τις
παρακάτω επακόλουθες ενδείξεις η συμπτώματα εμφανιστούν μέσα στις επόμενες 6 ώρες, μεταφέρετε στον πλησιέστερο σταθμό πρώτων βοηθειών: πυρετός πάνω από 101° F (37° C), έλλειψη αναπνοής, συμφόρηση στο στήθος η συνεχής βήχας η λαχάνιασμα.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν υπάρχουν
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν αναφέρεται

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
Εκκενώστε το χώρο της πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης.
5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Αφρός, νερό με καταιωνισμό ή ψεκασμό με νεφελωτήρες (water fog). Ξηρά χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακος, άμμος ή χώμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μικρές πυρκαγιές. Μη διοχετεύετε νερά από σβήσιμο φωτιάς στο υδατικό περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε δέσμη
νερού.
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Αν συμβεί ατελής καύση μπορεί να αναπτυχθεί μονοξείδιο του άνθρακος. Επιπλέει και μπορεί να αναφλεγεί στην επιφάνεια του νερού. Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρος εξαπλώνονται στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από απόσταση.
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία και αυτοτελή αναπνευστική συσκευή. Διατηρείτε τα γειτονικά (προς τη φωτιά) δοχεία δροσερά ψεκάζοντάς τα με νερό.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1
Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Αποφεύγετε την επαφή με διαρρέον ή εκλυόμενο υλικό. Αφαιρείτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Για συμβουλές σχετικά με την επιλογή του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού βλέπε κεφάλαιο 8 του παρόντος φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας του υλικού. Για συμβουλές σχετικά με τη διάθεση προϊόντος που έχει διαρρεύσει βλέπε κεφάλαιο 13 του παρόντος φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας του υλικού.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Κλείστε τις διαρροές, εάν είναι δυνατό χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Απομακρύνετε όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης στον περιβάλλοντα χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή περιβαλλοντικής μόλυνσης. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους ή ποτάμια χρησιμοποιώντας άμμο, χώμα ή άλλα κατάλληλα εμπόδια. Προσπαθήστε να σκορπίσετε τον ατμό ή να κατευθύνετε τη ροή του σε ασφαλή χώρο, για παράδειγμα ψεκάζοντας με καπνό. Λάβετε μέτρα προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισμό
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Σε περίπτωση μικρών ποσοτήτων χυμένου υγρού, μεταφέρετέ το με μηχανικά εντός σεσημασμένου, σφραγισμένου δοχείου για την ανάκτηση ή την ασφαλή διάθεση του προϊόντος.
Διευκολύνετε την εξάτμιση ή την απορρόφηση των υπολειμμάτων από κατάλληλο απορροφητικό υλικό, και απορρίψτε το ασφαλώς. Αφαιρέστε το μολυσμένο έδαφος και απορρίψτε το ασφαλώς. Σε περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων χυμένου υγρού, μεταφέρετέ το με
μηχανικά μέσα σε μια δεξαμενή περισυλλογής για ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση. Μην ξεπλένετε τα υπολείμματα με νερό. Διατηρήστε τα ως μολυσμένα απόβλητο. Διευκολύνετε την εξάτμιση ή την απορρόφηση των υπολειμμάτων από κατάλληλο απορροφητικό υλικό, και απορρίψτε το ασφαλώς. Αφαιρέστε το μολυσμένο έδαφος και απορρίψτε το ασφαλώς.
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Δείτε το τμήμα 13 για πληροφορίες ως προς την απόρριψη προϊόντος. Ενημερώνετε τις αρχές εάν λάβει χώρα ή εάν ενδέχεται να λάβει χώρα κίνδυνος έκθεσης για το κοινό ή το περιβάλλον. Οι ατμοί με αέρα μπορεί να σχηματίσουν μίγμα εκρηκτικό.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και Αποθήκευση
Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς του υλικού η να έλθετε σε επαφή με το υλικό. Να γίνεται χρήση μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πλυθείτε επιμελώς μετά την χρήση. Σαν καθοδήγηση γιά την επιλογή των Μέσων Ατομικής Προστασίας δείτε το Κεφάλαιο 8 του παρόντος Δελτίου
Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet). Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεδομένων ως βάση για την εκτίμηση κινδύνου των τοπικών συνθηκών για τον καθορισμό κατάλληλων ελέγχων σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη διάθεση του υλικού αυτού.
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Σβήστε κάθε γυμνή φωτιά. Μη καπνίζετε. Απομακρύνατε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισμό. Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρος εξαπλώνονται στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από απόσταση. Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο με προσοχή και σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αερίζετε τον χώρο εργασίας κατά τρόπο που να μην υπερβαίνονται τα καθορισμένα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL). Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο υπόγειο (κλειστό) χώρο, μακριά από το φως του ηλίου, πηγές ανάφλεξης και άλλες πηγές θερμότητας. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υλικών χύδην πρέπει να βρίσκονται εντός αναχώματος (τοίχου θωράκισης). Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από αερολύματα, από εύφλεκτα, οξειδωτικά ή διαβρωτικά μέσα, και από άλλα εύφλεκτα προϊόντα τα οποία δεν είναι επιβλαβή ή τοξικά για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Θερμοκρασία αποθήκευσης: Συνήθη περιβάλλοντος.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 16 ή και στα παραρτήματα για τις καταχωρισμένες χρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1
Παράμετροι ελέγχου
8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Διαβάστε σε συνδυασμό με το Παράδειγμα Έκθεσης για τη δική σας συγκεκριμένη χρήση που περιέχεται στο Παράρτημα. Μην καταπιείτε. Σε περίπτωση κατάποσης απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό. Το επίπεδο προστασίας και το είδος των αναγκαίων ελέγχων ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες πιθανής έκθεσης. Επιλέξτε ελέγχους που βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνου των τοπικών περιστάσεων. Στα κατάλληλα μέτρα περιλαμβάνονται: Επαρκής εξαερισμός ασφαλής έναντι εκρήξεων για τον έλεγχο των εναέριων συγκεντρώσεων εντός των κατευθυντήριων οδηγιών / των οριακών τιμών έκθεσης. Ξέπλυμα ματιών και ντους για χρήση έκτακτης ανάγκης. Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΠΠΕ) πρέπει να ανταποκρίνεται στα συνιστώμενα εθνικά πρότυπα. Απευθυνθείτε στους προμηθευτές ΠΠΕ για να βεβαιωθείτε σχετικά.
Προστασία των ματιών Προστατευτικά γυαλιά (ΕΝ 166) Γυαλιά προστασίας από εκτοξευόμενες χημικές ουσίες (Γυαλιά προστασίας από χημικές ουσίες).
Προστασία των χεριών Όταν το προϊόν έλθει σε επαφή με τα χεριά, η χρήση γαντιών αποδεκτών από τα αντίστοιχα standards (π.χ. Ευρώπη ΕΝ374, ΗΠΑ F739) κατασκευασμένων από τα παρακάτω προϊόντα μπορεί να δώσει ικανοποιητική χημική προστασία. Μακροπρόθεσμη προστασία: γάντια νιτριλίου. Τυχαία επαφή/Προστασία από εκτόξευση: Γάντια από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή από καουτσούκ νεοπρενίου. Η προσωπική υγιεινή αποτελεί βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής φροντίδας των χεριών. Τα γάντια πρέπει να φοριούνται μόνον όταν τα χέρια είναι καθαρά. Μετά από τη χρήση γαντιών, τα χέρια θα πρέπει να πλένονται και να στεγνώνονται επιμελώς. Συνιστάται η χρήση καλλυντικής ουσίας περιορισμού της ξηρότητας του δέρματος χωρίς άρωμα.
Προστασία σώματος Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια (κοντά/μακριά) μπότες, και ποδιά.
Συνήθως δεν απαιτείται προστατευτική διάταξη δέρματος πέρα από την τυποποιημένη έκδοση στολής εργασίας.
Αναπνευστική προστασία Αν οι μηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις στον αέρα σε ένα επίπεδο ικανό να προστατεύει την υγειά των εργαζόμενων, επιλέξτε μια προστατευτική
αναπνευστική συσκευή χρήσιμη για τις ειδικές συνθήκες που απαιτούνται και ενοποιούσα την αντίστοιχη Νομοθεσία. Ελέγξτε με τους προμηθευτές των προστατευτικών αναπνευστικών συσκευών. Όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναπνευστήρες φιλτραρίσματος αέρα, επιλέξτε ένα κατάλληλο συνδυασμό μάσκας και φίλτρου. Επιλέξτε ένα φίλτρο κατάλληλο για οργανικά αέρια και ατμούς [με σημείο βρασμού μικρότερο των 65 °C (149 °F)] που να ανταποκρίνεται στο EN14387. Όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναπνευστήρες φιλτραρίσματος αέρα (π.χ. οι συγκεντρώσεις στον αέρα είναι υψηλές, κίνδυνος ανεπαρκούς οξυγόνου, περιορισμένος χώρος) χρησιμοποιήστε κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.
Μέθοδοι παρακολούθησης Ίσως χρειαστεί παρακολούθηση της συγκέντρωσης ουσιών στην περιοχή όπου αναπνέουν εργαζόμενοι ή γενικά στον χώρο εργασίας για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με κάποιο Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης (OEL) καθώς και η αρτιότητα των ελέγχων έκθεσης. Για κάποιες ουσίες ίσως να χρειαστεί και βιολογική παρακολούθηση. Παραδείγματα πηγών συνιστώμενων μεθόδων παρακολούθησης του αέρα δίνονται
παρακάτω ή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή. Ίσως να υπάρχουν πρόσθετες εθνικές μέθοδοι.
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods, http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html. Occupational Safety and Health Administration (OSHA),
USA: Sampling and Analytical Methods, http://www.oshaslc. gov/dts/sltc/methods/toc.html.
Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances, http://www.hsl.gov.uk/publications/mdhs.aspx.
Berufsgenossenschaftliches Institut fόr Arbeitssicherheit (BIA), Germany http://www.hvbg.de/d/bia/index.html. L’Institut National de Recherche et de Securitι, (INRS), France http://www.inrs.fr/securite/hygiene_securite_travail.html.
Berufsgenossenschaftliches Institut fόr Arbeitssicherheit (BIA), Germany http://www.hvbg.de/d/bia/index.html. L’Institut National de Recherche et de Securitι, (INRS), France http://www.inrs.fr/securite/hygiene_securite_travail.html.
Μέτρα ελέγχου περιβαλλοντολογικής έκθεσης Για την απελευθέρωση (στην ατμόσφαιρα) του απορροφηθέντος αέρος που περιέχει ατμούς (του προϊόντος), πρέπει να ακολουθούνται οι τοπικές οδηγίες σχετικά με τα επιτρεπτά όρια εκπομπών πτητικών ουσιών.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1
Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Ιδιότητα Αποτέλεσμα Μον. μετρ.
(συνθ. αναφ) Μέθοδος
δοκιμής
Όψη Διάφανο υγρό
Οσμή Άοσμο
Όριο οσμής –
pH 8-10
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως – °C
Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης 100 °C
Σημείο ανάφλεξης – °C
Ταχύτητα εξάτμισης –
Αναφλεξιμότητα (στερεό/αέριο) –
Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας –
Πίεση ατμών – Bar
Πυκνότητα ατμών –
Σχετική πυκνότητα 0.99 Kgr/l
Διαλυτότητα (διαλυτότητες) Πλήρης
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό –
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης – °C
Θερμοκρασία αποσύνθεσης –
Ιξώδες – mPas
Εκρηκτικές ιδιότητες –
Οξειδωτικές ιδιότητες –
9.2 Άλλες πληροφορίες
Δεν υπάρχουν

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1
Δραστικότητα
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως.
10.2 Χημική σταθερότητα
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Αποφεύγετε τη θερμότητα, τους σπινθήρες, τις ελεύθερες φλόγες και τις άλλες πηγές ανάφλεξης.
10.5 Μη συμβατά υλικά
Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Η θερμική αποσύνθεση εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες. Κατά την καύση ή τη θερμική ή οξειδωτική υποβάθμιση του υλικού αυτού, θα προκύψει ένα πολύπλοκο μείγμα εναέριων στερεών, υγρών και αερίων, συμπεριλαμβανομένου του μονοξειδίου του άνθρακα, του
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων οργανικών ενώσεων.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1
Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1
Τοξικότητα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT/vPvT σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No 1907/2006, Annex XIII
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Δεν υπάρχουν

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
13.1
Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Διάθεση υλικού: Αν είναι δυνατό ανακτήστε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων
του υλικού που παράγει για τον προσδιορισμό των κατάλληλων μεθόδων ταξινόμησης και διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς. Να μην απορρίπτεται στο περιβάλλον, σε αποχετεύσεις η σε υδατικά συστήματα εν ροή. Το προς απόρριψη υλικό δεν
επιτρέπεται να μολύνει το έδαφος η το νερό.
Απόρριψη συσκευασιών : Στεγνώστε απόλυτα τα δοχεία Μετά το στέγνωμα αερίστε σε ασφαλές μέρος μακριά από σπινθήρες και φωτιά. Τα υπολείμματα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Μη τρυπάτε ή κόβετε ή συγκολλάτε δοχεία που δεν έχουν καθαριστεί. Στείλτε τα σε ανακατασκευαστές δοχείων ή αναμορφωτές μετάλλων.
Τοπική νομοθεσία: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να είναι αυστηρότεροι από τις περιφερειακές ή εθνικές απαιτήσεις και πρέπει να τηρούνται.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά
14.1
Αριθμός ΟΗΕ

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

14.4 Ομάδα συσκευασίας

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Βλ παρ7
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC
Δεν πρόκειται να υπάρξει χύδην υλικό

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
15.1
Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
Οδηγία 96/82/EC (Seveso), annex I, part 2: category 8
Κανονισμός 2006/1907/EC (REACH)
Κανονισμός 2008/1272/EC (CLP)
Κανονισμός 42/2004/ΕC (VOC)
Κανονισμός 830/2015/ΕC.
Κανονισμός 217/2020/ΕC.
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν αναφέρεται

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Καμία